Ma’ruzalar

Дарсни таҳлил қилиш бўйича тавсия

Siz bu yerda umumta’lim maktabi o’qituvchilariga tavsiya etilayotgan darsni tahlil qilish va baholash varaqasi bilan tanishishingiz mumkin.

ДАРСНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ ВА СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ВАРАҚАСИ 

Кун: _______________                                                                Синф _________________ 

Ўқитувчи  Ф.И.О: ____________________________ 

Фан: _________________________________________ 

Мавзу: _______________________________________________________________________ 

Дарсда қатнашаётган ўқувчилар сони: __________  Мавзуга ажратилган соат: ______ 

Дарсни баҳолаш мезонлари

Танлаган баҳонгизни думалоқча билан белгиланг

   

Баҳолаш меъзонлари

 

“1” энг паст баҳо, “5” энг юқори баҳо
«1» «2» «3» «4» «5»
  I. Ўқитувчининг дарсга тайёргарлиги
1. Дарс режаси, дарс тақдимоти, дарс ишланмаси, кўргазмали қуроллар, тарқатма материаллар ва ҳ.к.ларни олдиндан ҳозирлаб қўйилганлиги  

1

 

2

 

3

 

4

 

5

2. Дарсга оид кўргазмали қуроллар, жиҳозлар ва асбоблардан ўрнида фойдаланганлиги 1 2 3 4 5
II. Дарс мазмуни
3. Дарс мақсадининг тўғри белгиланганлиги 1 2 3 4 5
4. Мавзунинг бошқа фанлар билан боғланганлиги 1 2 3 4 5
5. Дарс мавзусини мустаҳкамлаш учун берилган топшириқларнинг тўғри танланганлиги 1 2 3 4 5
6. Ўқитувчининг ўз фанини қанчалик мукаммал билиши 1 2 3 4 5
III. Дарснинг услубий жиҳатлари
7. Ўқитишнинг турли усулларидан тўғри ва ўрнида фойдаланганлиги 1 2 3 4 5
8. Дарснинг интерфаоллик даражаси (ўқувчиларни фаоллаштирадиган  гуруҳларда ёки  мустақил ишлашига шароитнинг қанчалик яратилганлиги) 1 2 3 4 5
9. Дарс вақтининг тўғри тақсимланганлиги 1 2 3 4 5
10. Ўқувчиларнинг дарсдаги гуруҳий ёки мустақил ишининг тўғри ташкил қилинганлиги 1 2 3 4 5
11 Ўқув материалларининг табақалаштирилганлик даражаси (яхши ва қийин ўзлаштирадиган ўқувчиларга муносабат)
IV. Ўқитувчининг педагогик маҳорати
12. Ўқитувчининг дарс мавзусини равон тилда тушунтира олиши 1 2 3 4 5
13. Ўқитувчининг дарсда ўзини дадил тута олиши 1 2 3 4 5
14. Мотивация (ўқувчиларни таълим олишга ундаш) ва уни рағбатлантириб бориши 1 2 3 4 5
15. Дарс давомида ижодий,  таълимий муҳитни ярата олганлиги 1 2 3 4 5
16. Ўқувчиларнинг фаоллиги 1 2 3 4 5
V. Дарсда дарслик ва бошқа қўшимча ўқув материалларидан фойдаланиш
17. Дарсда дарсликдан самарали фойдаланиш даражаси 1 2 3 4 5
18. Қўшимча ўқув материалларидан фойдаланиш даражаси 1 2 3 4 5
VI. Дарсда АКТ ва таълимнинг бошқа воситаларидан фойдаланиш
19. Ўқитувчининг проектор, мультимедия ва бошқа техник воситалардан фойдалана олиш даражаси 1 2 3 4 5
20. Ўқитувчининг тайёрлаган тақдимот сифати ёки ўқув доскасидан самарали фойдалана олиши. 1 2 3 4 5
21. Тақдимот сифати ёки мавзу асосий моментларининг доскага ёзиб борилиши 1 2 3 4 5
VII. Дарсхонада яратилган таълимий муҳит ва муносабатлар
22. Ўқитувчининг ўқувчиларга нисбатан муносабати: хушмуамалалиги, тил топа олиши 1 2 3 4 5
23. Ўқувчиларнинг бир-бирларига нисбатан муносабати: ўзаро ёрдам, ҳурмат, ҳамжиҳатлик 1 2 3 4 5
24. Ўқувчиларнинг ўқитувчига нисбатан муносабати: ҳурмат, интизом, эшитиш 1 2 3 4 5
VIII. Баҳолаш ва дарсга якун ясаш
25. Ўқувчиларнинг дарс давомида билим  ва кўникмаларининг баҳолаб борилиши 1 2 3 4 5
26. Баҳолаш топшириқларининг дарс мақсадидан келиб-чиқиб тузилганлиги 1 2 3 4 5
27. Дарс охирида дарсга якун қилиниши 1 2 3 4 5

 

Дарс ҳақида махсус фикрлар:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

БАҲОЛОВЧИ:  Имзо   ____________    Ф.И.Ш _________________________________ 

                             Сана: 

Эслатма: Дарсга берилган баҳо қўйилган баҳоларнинг ўртачасидан иборат  бўлади. Уни ҳисоблаш учун ҳар бир бандлар бўйича қўйилган балларнинг ҳаммаси қўшилиб, бандлар сони (27) га бўлинади:

                           Ўртача баҳо =  

                          Баҳолаш диапазонлари:      2,5 гача              – “қониқарсиз”

2,5 дан 3 гача  – “қониқарли”

3 дан 4 гача     – “яхши”

4 дан 5 гача     – “аъло”

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.