Testlar

Geometriya-8 tematik test-1(2017)

Siz bu yerda Geometriya fanidan 8-sinf uchun 25 ta test topshirig’i: bundan 18 tasi

javobi tanlanadigan 7 tasi javobi yoziladigan tematik test bilan tanishishingiz mumkin.

Geometriya-8 tematik test-1(2017) 

1.Parallelogramning tomonlari 4 va 5 sonlariga proporsional.Agar parallelogramning perimetri 10,8 sm bo’lsa, uning eng katta tomonini toping.

a) 4 sm b) 2,4 sm c) 3,6 sm    d) 3 sm

2.Rombning burchaklaridan biri 1500, balandligi esa 3,5 sm.Rombning perimetrini toping.

a) 13 sm b) 28 sm c) 39 sm    d) 19,5 sm

3.ABCD to’g’ri to’rtburchakda BC tomonni M nuqtada kesib o’tuvchi A burchakning bissektrisasi o’tkazilgan.Bunda BM:MC=2:3.Agar ABCD ning perimetri 56 sm bo’lsa, BC tomonini toping.

a) 18 sm b) 26 sm c) 24 sm    d) 20 sm

4.MNPK parallelogramda NE balandlik o’tkazilgan, NME burchak MNE burchakdan 5 marta kata.MNP burchakni toping.

a) 800 b) 750 c) 1050    d) 1000

5.Qaysi fikrlar to’g’ri?

A: Agar to’rtburchakning diagonallari teng bo’lsa, u holda u to’g’ri to’rtburchak.

B: Agar to’rtburchakning qarama-qarshi tomonlari teng bo’lsa, u holda u parallelogarmm.

C: Agar to’rtburchakning diagonallari perpendikulyar bo’lsa, u holda u romb.

D: To’g’ri to’rtburchakning diagonallari uning burchaklari bissektrisalaridir.

a) A,C b) C,D c) B   d) A,B

6.To’g’ri to’rtburchakning diagonallaridan hosil bo’lgan burchaklardan biri 1200, kichik tomoni 9 sm.To’g’ri to’rtburchakning boshqa diagonalini toping.

a) 18 sm b) 27 sm c) 12 sm   d) 9 sm

7.ABCD parallelogramning diagonallari O nuqtada kesishadi, bunda <COB=1260 va BD tomon AB tomondan 2 marta uzun.<D ni toping.

a) 1160 b) 980 c) 1080    d) 1060

8.Uchta uchi bir to’g’ri chiziqda yotmagan nechta parallelogramm yasash mumkin?

a) 1 b) 2 c) 3    d) 4

9.Berilgan: <(mn), OB4 ni toping.

a) 20 sm b) 16sm    c) 15 sm    d) 18 sm

10.Uchburchakning o’rta chizig’I asosidan 3,6 smga qisqa.Uchburchakning o’rta chizig’i va asosini toping.

a) 3,6 sm va 3,6 sm b) 3,6 sm va 7,2 sm c) 7,2 sm va 10,8 sm  d) 10,8 sm va 14,4 sm

11.ABCD parallelogramning perimetri 56 sm,<D= 1200, BD=AD.M-BC ning o’rtasi ,N-CD ning o’rtasi bo’lsa, CMN uchburchakning perimetrini toping.

a) 17,5 sm b) 28 sm c) 14 sm   d) 21 sm

12.ABCD tengyonli trapetsiya(BC parallel AD) <B=1350, BC=10 sm, AD=18 sm.Trapetsiyaning DE balandligini toping.

a) 2 sm b) 4 sm c) 8 sm    d) 6 sm

13.ABCD –trapetsiya, AD=23 sm, BC=18 sm, MK-o’rta chizig’i.EF ni toping.

a) 5 sm b) 2,5 sm c) 10 sm   d) 7,5 sm

14.MPKE trapetsiyada (PK parallel ME) PK=12 sm, ME=21 sm.MP tomonida yotuvchi A va C,KE tomonida yotuvchi B va D nuqtalarni tutshtiruvchi AB va CD kesmalar o’tkazilgan.Agar PA=AC=CM bo’lsa, AB ni toping.

a) 16,5 sm b) 11 sm c) 15 sm   d) 18 sm

15.Trapetsiyaning uchta tomoni 4 smdan,to’rtinchi tomoni 8sm.Trapetsiyaning eng katta burchagini toping.

a) 1400 b) 1350 c) 1200    d) 1500

16.AB kesma l to’g’ri chiziqni kesib o’tadi,bunda A nuqta l to’g’ri chiziqdan 28 sm masofada,B nuqta esa 21 sm masofada joylashgan.C AB kesmaning o’rtasi.C nuqta j to’g’ri chiziqdan qanday masofada joylashadi?

a) 10,5 sm b) 14 sm c) 7 sm   d) 3,5 sm

17.To’g’ri burchakli uchburchakning katetlaridan biri  m, gipotenuzasi 10 dm.Ikkinchi katetni toping.

18.To’g’ri to’rtburchakning bir tomoni ikkinchi tomonidan 4 sm uzun,diagonallar kesishgan nuqtadan bu tomonlargacha bo’lgan masofalar yig’indisi 14 sm.To’g’ri to’rtburchakning diagonalini toping.

19.Rombning diagonallari 14 sm va 48 sm. Rombning perimetrini toping.

20.KP KMP to’g’ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi sm, MP katet 4 smga teng.PC medianani toping.

21.Tengtomonli uchburchakning tomoni sm.Shu uchburchakning bissektrisasini toping.

22.ABC uchburchakda AB=10 sm, BC=17 sm, AC= 21 sm. BD balandlikni toping.

23.Berilgan: CDE uchburchak, <D= 900, DM perpendikulyar CE, CD=6 sm, CE= 9 sm.

CM ni toping.

24.ABC to’g’ri burchakli uchburchakning tomonlarida kvadratlar yasalgan(<C=900).Bunda S3+S2= =1252 sm2, S1= 100 sm2. ABC uchburchakning perimetrini toping.

25.CDE uchburchakda CD=15 sm, DE=13 sm, CE=14 sm. DM balandlikni toping.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

8 ta fikr

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.