Testlar

Geometriya-9 tematik test-1(2017)

Siz bu yerda Geometriya fanidan 9-sinf uchun 25 ta test topshirig’i: bundan 18 tasi

javobi tanlanadigan 7 tasi javobi yoziladigan tematik test bilan tanishishingiz mumkin.

Geometriya -9 tematik test-1(2017) 

1.ABC va A1B1C1 uchburchaklar o’xshash,BD va B1D1-medianalar, AD esa A1D1 dan 3 marta ortiq. ABC va A1B1C1 uchburchaklar perimetrlari nisbatini toping.

A) 4,5 B) 1,5 C) 6    D) 3

2.ABC uchburchakda O nuqtada kesishuvchi AF va CE balandliklar o’tkazilgan.Qaysi fikrlar to’g’ri?

A) 2;3 B) 1;4 C) 1;2    D) 3;4

3.ABC uchburchakda <C=900, AC=6 sm, AB= 9 sm, CD-balandlik.BD ni toping.

A) 8 sm B) 6 sm C) 4 sm     D) 5 sm

4.Parallelogramning balandliklari 6 dm va 10 dm, perimetri 48 dm.Parallelogramning qo’shni tomonlari ayirmasini toping.

A) 5 dm B) 4 dm C) 6 dm     D) 3 dm

5.MKP uchburchakda MP=24 sm, .Agar DM= 6 sm va DE= 20 sm bo’lsa, MK ni toping.

A) 32 sm B) 25 sm C) 36 sm     D) 24 sm

6.ABCD trapetsiyada BC=9 sm, AD= 16 sm, BD=18 sm.O-AC va BD kesishgan nuqta.OB ni toping.

A) 7,6 sm B) 6,48 sm C) 6,8 sm     D) 7,12 sm

7.Ikkita uchburchaklar o’xshash.Birinchisining tomonlari 6 sm, 8 sm va 13 sm, ikkinchisining tomonlari 12 sm, 9 sm va x sm.x ni toping.

A) 17,5 sm B) 15 sm C) 17 sm    D) 19,5 sm

8.Berilgan: ABC uchburchak: <BKC=<CMB=900.To’g’ri tasdiqni toping.

9.ABC uchburchakda <C=900, <A= 370, BC=8 sm.AC ni toping.

A) 8cos370           C) 8tg370      D) 

10.Teng yonli CDE uchburchak(CD=DE)da <D=840, CE=15 sm.CD ni toping.

A) 7,5sin420             C) 7,5cos480     

11.To’g’ri to’rtburchakning perimetri 50 sm.a tomonni toping.

12. ekanligi ma’lum.tg ni toping.

13.sin2600-3tg450 ifodaning qiymatini toping.

A) -2,25 B) -1,25    C) -0,75     D) -1,5

14.cos170, sin560, cos620   o’sish tartibida joylashtiring.

15.KP CP dan necha dm uzun?

16.Berilgan ABCD romb: <ABC= 380; AC= 10 sm.Rombning balandligini toping.

A) 5sin710           B) 10sin710             

17.<ACB <AOB dan 380 kam.AOB va ACB burchaklarning yig’indisini toping.

A) 960 B) 1140 C) 1040      D) 760

18.MP-diametr, O-aylananing markazi.OM=OK=MK.PKO burchakni toping.

A) 600 B) 400 C) 300      D) 450

19.ABC ichki chizilgan burchak,AOC-markaziy burchak.Agar <AOC=1260 bo’lsa, <ABC ni toping.

20.KD va MC aylananing vatarlari E nuqtada kesishadi.Agar <DEM <DEC dan 4 marta katta,<CMK esa <DEC dan 260 katta bo’lsa, CDE burchakning kattaligini toping.

21.Berilgan: KB=12 sm, KC=30 sm, PAKB=28 sm. PCKD ni toping.

22.KM va CD vatarlar E nuqtada kesishadi.CE= 6sm, ED=8 sm ,KE EM dan 8 sm qisqa.KM ni toping.

23.Berilgan: AB=20 sm, AC=4 sm, AE= 16 sm. DE ni toping.

24.AB aylanaga urinma.Agar AB=6 dm, CD= 5dm bo’lsa AD ni toping.

25.O –aylananing markazi,=1360. ni toping.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

4 ta fikr

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.